AUTOBEDRIJF VACK

Cookie policy

Privacy beleid

 1. Algemeen

  1. Wij leven de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 na betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. 
  2. Ons Privacy Beleid is gebaseerd op artikel 13 van de AVG en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt. Dit Privacy Beleid regelt de verwerking van uw persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) door de verantwoordelijke voor de verwerking: Hyundai Belux, Korean Motor Company nv met maatschappelijke zetel gevestigd te Pierstraat 229, 2550 Kontich, K.B.O.-nummer 0404.273.333 (hierna: “wij”, “onze”, “ons”). U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten: Tel. +32 (0)3 450 06 70 en e-mail adres privacy@hyundai.be 
 2. Toelichting

  1. Ons Privacy Beleid beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen wanneer u onze website www.hyundai.be (hierna: Website) bezoekt of wanneer u ons contacteert via formulieren beschikbaar op de Website, waarom we deze verzamelen, het feit of deze wordt gedeeld met derden, hoelang deze worden bewaard, de rechten waarover u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen. 
  2. De Website laat u toe om offertes aan te vragen voor producten en diensten, een testrit te reserveren, een verzekering af te sluiten, een voertuigen te huren of te leasen, etc.  Bepaalde van deze producten en/of diensten worden geleverd door onze Hyundai Belux-verdelers of andere partners waaronder; Hyundai Lease (Axus Carmarket), Hyundai Finance (AlphaCredit), Hyundai Insurance (Corona nv), welke bijkomende persoonsgegevens van u verzamelen, om aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Onze verdelers en partners zullen de verzamelde persoonsgegevens gebruiken zoals beschreven in ons of hun Privacy Beleid, of zoals medegedeeld wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt.
  3. Lees dit Privacy Beleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze Website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf in bijvoorbeeld de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten. 
 3. Persoonsgegevens

  1. Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
  1. Wij verzamelen persoonsgegevens van de Website:
 1. Doeleinden van de verwerking

  1. Algemene doeleinden

De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 1. Direct marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot onze producten en/of diensten. Wij kunnen de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van onze bewaarde gegevens en/of documenten.

Uw persoonsgegevens verzameld op de Website kunnen worden gecombineerd met gegevens verzameld bij derden (zoals marketing agentschappen) om ons te helpen  bepalen welke producten en diensten van Hyundai u zouden kunnen interesseren. We zouden deze gegevens kunnen gebruiken om u pertinente informatie toe te sturen of wanneer u met onze klantenservice contact opneemt. Tevens kunnen wij ook samenwerken met derde partijen om u gepersonaliseerde advertenties op sociale mediaplatforms te tonen, of als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, wanneer u op het internet surft/andere websites bezoekt (zie cookie policy in punt 8 van dit privacy beleid voor meer informatie).  Indien u geen marketing materiaal meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt u zich hiertegen verzetten. 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 1. Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van onze activiteiten, waarbij wij onze  bedrijfsactiviteiten reorganiseren, overdragen, staken of indien wij failliet gaan, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Wij zullen u dan in redelijkheid pogen van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat wij uw gegevens aan genoemde derde bekendmaken, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 1. Grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die verzameld worden via deze Website worden op basis van volgende grondslag verwerkt:

 1. Verwerking op grond van uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen (art. 6, lid 1 onder b AVG). 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats teneinde onze overeenkomst met u na te leven en uw orders uit te voeren. Persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt voor het uitvoeren van maatregelen en activiteiten als onderdeel van precontractuele relaties, zoals wanneer u een testrit reserveert, u een offerte aanvraagt of u aan een wedstrijd deelneemt, georganiseerd op de Website.

 1. Verwerking in het kader van bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden (Art. 6, lid 1 onder f AVG)

Wij verwerken eveneens uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden, met name voor de volgende doeleinden:

 1. Verwerking met uw toestemming (art. 6, lid 1 onder a AVG)

Mits uw toestemming kunnen we uw technische informatie  verzamelen en verwerken zoals gegevens van cookies en vergelijkbare technologieën zoals beschreven in punt 8 van dit privacy beleid en uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing via e-mail of sms. In principe kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Dit heeft ook betrekking op het intrekken van aan ons verstrekte verklaringen van toestemming vóór de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018. U wordt in de betreffende tekst van de toestemming gewezen op de gevolgen van het intrekken of weigeren van uw toestemming. 

 1. Verwerking teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6, lid 1 onder c AVG) of in het algemeen belang (art. 6, lid 1 onder e AVG)

We zullen eveneens uw persoonsgegevens gebruiken als deze noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of in omstandigheden waar we denken dat de vitale belangen van iemand op het spel staan. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel; juridische procedure; verzoek om informatie door een overheidsinstantie teneinde fraude of misdaden op te sporen en te voorkomen of om u, onze of andermans rechten te beschermen; een terugroepactie of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 1. DELEN VAN uw persoonsgegevens met derden

  1. Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. 

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met volgende derden om de daarnaast aangegeven redenen:

 1. Bovendien kunnen we eveneens uw persoonsgegevens delen met onze professionele adviseurs evenals met elke wetshandhavingsautoriteit, rechtbank, regelgevende instantie, overheidsinstantie of een andere derde partij, wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting of anderszins om onze rechten, de rechten van derde partijen of individuele personen hun veiligheid te beschermen of om fraude, veiligheid of andere veiligheidsproblemen te detecteren, voorkomen of anderszins aan te pakken.
 2. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
 1. Andere websites en sociale media’s

  1. De Website kan links bevatten naar andere websites die buiten onze controle liggen en niet gedekt worden door dit Privacy Beleid. Indien u toegang neemt tot andere websites gebruikmakend van de verschafte links, kunnen de beheerders van die websites uw gegevens verzamelen en deze gebruiken in navolging van hun eigen privacy beleid, dat kan verschillen van het onze.
  2. De Website mag u ook de mogelijkheid aanbieden om informatie over Hyundai, de Website of de producten en/of diensten beschikbaar door deze Website te delen of te volgen door het gebruik van toepassingen van derden voor sociale netwerken (zoals via knoppen zoals “delen”, “ik vind dit leuk” of “volgen”). 
  3. Wij bieden deze functionaliteit aan om algemene interesse op te wekken voor de Website tussen de leden van uw sociale netwerken, en om u de mogelijkheid te beiden om meningen, nieuws en aanbevelingen over de Website te delen en te volgen met uw contacten. U dient echter op de hoogte te zijn dat het delen van persoonsgegevens met sociale netwerken er toe kan leiden dat de informatie verzameld wordt door de beheerder van het sociale netwerk en dat dit openbaar kan worden gemaakt, zoals onder andere door internet zoekmachines. 
  4. Uw dient altijd de privacy policy van elke website die u bezoekt of elk sociaal netwerk waarmee u informatie deelt, aandachtig te lezen om hun privacy praktijken te begrijpen.
 2. Overdracht gegevens buiten Europese Economische Ruimte

Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de wetgeving van België inzake gegevensbescherming, en kunnen worden overgedragen zowel binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), als buiten de EER (inclusief Zuid-Korea). 

Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen buiten de EER, zullen wij passende beschermingsmaatregelen nemen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen teneinde ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, dit ongeacht het land waarnaar de gegevens worden overgedragen. Deze beschermingsmaatregelen kunnen het verkrijgen van contractuele garanties omvatten van elke derde partij die toegang heeft tot uw persoonsgegevens, dat uw persoonsgegevens zullen worden beschermd door normen die gelijkwaardig zijn aan deze die uw persoonsgegevens beschermen wanneer deze zich in de EER bevinden.

 1. Duur van verwerking en bewaring

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden om de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, te vervullen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Onafhankelijk van de periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

 1. UW rechten

  1. U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.
 1. Indien uw enige vragen of klachten heeft met betrekking tot het gebruik door Hyundai of Hyundai partners van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren via hogerstaande contactgegevens.
 2. Als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens wenst in te trekken of als u  marketing communicaties van Hyundai niet meer wenst te ontvangen, kan u op elk moment uw verzoek richten aan onderstaand adres:

Post adres: Hyundai Belux, Pierstraat 229, 2550 Kontich t.a.v. Privacy Customer Care

E-mail: privacy@hyundai.be

Telefoonnummer: +32 (0)3 450 06 70

 1. Wijziging privacy beleid

Wij kunnen van tijd tot tijd dit Privacy Beleid wijzigen. Indien we substantiële of materiële wijzigingen invoeren in de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, zullen wij dit meedelen via een opvallend bericht op de Website of door u rechtstreeks te contacteren. Indien u het niet eens bent met deze wijzigingen, gelieve onze Website niet verder te gebruiken. 

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

  1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
  2. In geen geval kan Hyundai Belux, Korean Motor Company nv, aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
  3. U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.COOKIES

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Hyundai en geplaatst op de harde schijf van Uw computer of mobiele telefoonbrowser. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. Als u de Website bezoekt verzamelen wij, onafhankelijk van het gebruik van cookies door de loutere verbinding die uw apparaat met de Website maakt, informatie over u waaronder uw besturingssysteem, browser versie, domeinnaam en IP adres, de laatst bezochte website en de pagina’s van de Website die u bezoekt.

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken met het oog op marketing, reclame, profielsamenstelling of andere promotionele doelen. Wij gebruiken echter geen cookies voor gerichte en gepersonaliseerde reclame naar kinderen toe.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Functionele cookies

Deze zijn strikt noodzakelijk voor het gebruik van de Website en bepaalde functionaliteiten van de Website. Deze functionele cookies kunnen niet geweigerd worden bij het gebruik van de Site. Deze categorie omvat o.a. cookies om te registreren of een gebruiker al dan niet toegestemd heeft met het gebruik van cookies op de Website.

Nom

Origine

Fonction

Temps de conservation

lgg

Hyundai

Used to store the language preference to visit the website

1 year

PHPSESSID

Hyundai

Used to store visitor preferences on visit information

1 year

cookiesAccepted

Hyundai

Used desactivate cookie bar after clicked on accept button

1 month

Niet-functionele cookies

Wij kunnen sessie- en voorkeuren-cookies hanteren om het gebruik van de Site te vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld het mogelijk maken voor de gebruiker om te navigeren doorheen de verschillende pagina’s. Deze cookies stoppen met werken op het eind van een sessie (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker het browservenster sluit). Ook kunnen we cookies gebruiken die voor een langere periode uw voorkeuren en keuzes op de Site onthouden. In het algemeen blijven deze cookies niet langer actief dan twee jaar.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

_ga

Google analytics

Used to distinguish users.

2 years

_gid

Google analytics

Used to distinguish users.

1 year

Daarnaast kunnen wij analytische cookies gebruiken om de prestaties, marketingstrategie en personalisatie van onze Website te verbeteren door het verzamelen van informatie omtrent het aantal bezoekers, hoe bezoekers op de Website terecht komen en hoe zij de Website gebruiken (bijvoorbeeld welke pagina’s worden het meest bezocht). Om deze redenen kunnen we in de toekomst gebruik maken van of gebruiken we momenteel analytische en aanverwante cookies.

Verder gebruiken we sociale netwerken cookies. We kunnen ervoor opteren om functionaliteiten van websites van derden, in het bijzonder van sociale netwerken, te implementeren op onze website. Dergelijke functionaliteiten bevatten scripts of andere elementen die cookies van die sociale netwerken op uw apparaat kunnen lezen of plaatsen. Deze cookies laten het personaliseren van reclame toe. Wij hebben geen toegang noch controle over deze cookies of de data verzameld via deze cookies, nu we enkel de Site beheren, doch we willen u hierover wel inlichten en uw toestemming ervoor verkrijgen. Voor meer informatie vindt u hieronder een lijst van mogelijke sociale netwerken-cookies.

https://policies.oath.com/ie/nl/oath/privacy/products/flickr/index.html

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om ons Privacy Beleid, inclusief het cookie beleid (zie punt 8 van het Privacy Beleid), te aanvaarden. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website en bepaalde gepersonaliseerde services geen gebruik meer kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar privacy@hyundai.be per post naar Hyundai Belux, Pierstraat 229, 2550 Kontich t.a.v. Privacy Customer Care, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org

Contact & openingstijden

Hersteller

Hersteller

Verdeler

Verdeler

Financiering en verzekering

Financiering en verzekering

Openingstijden

 • Showroom

  Maandag 08h00 - 18h00
  Dinsdag 08h00 - 18h00
  Woensdag 08h00 - 18h00
  Donderdag 08h00 - 18h00
  Vrijdag 08h00 - 18h00
  Zaterdag 10h00 - 17h00
  Zondag 00h00 - 00h00
 • Atelier

  Maandag 08h00 - 18h00
  Dinsdag 08h00 - 18h00
  Woensdag 08h00 - 18h00
  Donderdag 08h00 - 18h00
  Vrijdag 08h00 - 17h00
  Zaterdag 10h00 - 12h00
  Zondag Gesloten
 • Showroom

  Maandag 08h00 - 18h00
  Dinsdag 08h00 - 18h00
  Woensdag 08h00 - 18h00
  Donderdag 08h00 - 18h00
  Vrijdag 08h00 - 18h00
  Zaterdag 10h00 - 17h00
  Zondag 00h00 - 00h00
 • Atelier

  Maandag 08h00 - 18h00
  Dinsdag 08h00 - 18h00
  Woensdag 08h00 - 18h00
  Donderdag 08h00 - 18h00
  Vrijdag 08h00 - 17h00
  Zaterdag 10h00 - 12h00
  Zondag Gesloten